Νομική Υποστήριξη

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης, διαίρεσης, διαχωρισμού, αλλαγής της νομικής μορφής και αγοράς εμπορικής επιχείρησης.
  • Εκπροσώπηση έναντι της Επιτροπής προστασίας του ανταγωνισμού.
  • Ολοκληρωμένη προετοιμασία εκπροσώπησης σε περιπτώσεις πτώχευσης, αφερεγγυότητας των εμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανόμενης και την εκπροσώπησης στα δικαστήρια σ’ όλα τα στάδια της πτώχευσης των πελατών και από τις δυο πλευρές – του δανειστή και του οφειλέτη.
  • Παροχή νομικών συμβουλών των δανειστών για διασφαλίσεις πληρωμών.
  • Διεκπεραίωση με εγγραφές και καταχωρήσεις νομικών προσώπων με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, ιδρύματα, κοινοπραξίες, εταιρείες βάσει του Νόμου για τις υποχρεώσεις και τις συμβάσεις .
  • Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για σύγκληση Γενικών συνελεύσεων, προετοιμασία πρωτοκόλλων, προσκλήσεων και κάθε είδος εγγράφων που συνδέονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση εταιρειών.
  • Παροχές νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου
  • Παροχές νομικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα σε προβλήματα που ανακύπτουν σε υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.
  • Ολοκληρωμένη νομική υπεράσπιση σε όλες τις σφαίρες του φορολογικού δικαίου – π.χ. νόμος περί του Φ.Π.Α., νόμος περί των τοπικών φόρων και αμοιβών, νόμος περί των φόρων πάνω στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, νόμος περί των εταιρικών φόρων και εισοδημάτων και συμφωνίες φοροαπαλλαγών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
  • law1