Λογιστικά – Φοροτεχνικά

  • Ολοκληρωμένη τήρηση βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών) στα γραφεία μας ή στα γραφεία της επιχείρησης με πλήρη εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου.
  • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • Σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων.
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
  • Μετασχηματισμοί – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • taxl-accounting