Επιδοτούμενα Προγράμματα

Οι επιδοτήσεις χαρακτηρίζονται από δύο φάσεις :

Α) Δημιουργία επενδυτικού φακέλου

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των απαιτούμενων τυπικών δικαιολογητικών.
 • Συζήτηση επί του επιθυμητού προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Ανάλυση των στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου και επισήμανση των αδυναμιών και ισχυρών σημείων του – βελτιστοποίηση.
 • Εξεύρεση κατάλληλου προγράμματος επιδότησης. • Βαθμολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τον επίσημο πίνακα κριτηρίων του συγκεκριμένου προγράμματος.
 • Αξιολόγηση της δυνατότητας υπαγωγής του επενδυτικού φακέλου στο πρόγραμμα επιδότησης.

Β) Ανάθεση ολοκληρωμένης διαχείρισης

1) Σύνταξη και υποβολή αιτήσεως

 • Συγκέντρωση συμπληρωματικών απαραίτητων και βοηθητικών δικαιολογητικών.
 • Κατάρτιση Business Plan.
 • Λήψη και οργάνωση των προσφορών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στις υπηρεσίες του Φορέα του προγράμματος.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Παροχή πρόσθετων στοιχείων (εάν κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ως αναγκαίο).
 • Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

2) Διοίκηση Έργου

 • Ανάλυση της εγκριτικής απόφασης και των όρων υλοποίησης.
 • Κατάρτιση πλάνου υλοποίησης-Ταμειακές ροές-Πρόοδος Έργου.
 • Συμβουλές που απαιτούνται για την ομαλή ροή της υλοποίησης.
 • Σύνταξη και υποβολή αναλυτικών αναφορών προόδου.
 • Προετοιμασία της επιχείρησης για τον έλεγχο.
 • Υποβολή αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου.
 • Υποβολή αιτημάτων πληρωμής.
 • Ενημέρωσή σας για την εκταμίευση της επιχορήγησης.

-business-plan3